มก. ชวนร่วมบริจาคช่วยโครงการ “สีดงตาล สานไมตรี” ทาสีอาคารคณะวิศวฯ 5 อาคาร

4
     สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “สีดงตาล สานไมตรี” เพื่อทาสีอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 อาคาร คือ อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมเคมี , อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , อาคารเรียนรวม , อาคารปฏิบัติการและวิจัย และอาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ สะอาด สวยงามและมีระเบียบ อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งโครงการในการสร้างให้นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปลูกฝังวินัยและสร้าง สุขนิสัยรักความสะอาด มีความเสียสละ และผูกพันกับสถาบัน

     จึงขอเชิญชวนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการสีดงตาล สานไมตรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและบริจาคได้ที่ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1117 , 0-2579-5739 หรือ oalumni@ku.ac.th

[Back]