<

องคมนตรีอำพล เสนาณรงค์
เปิด งาน “วันเกษตร ฯ รวมใจหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด”

4
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ฝึกสุนัขจรจัดให้เชื่อฟังคำสั่ง เบื้องต้น และเปิดให้ประชาชนรับไปเลี้ยง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดจำนวนสุนัขจรจัด
     วันที่ 19 มีนาคม 2548 เวลา 09.30 น. ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงาน “วันเกษตรฯ รวมใจหาบ้านใหม่ให้สุนัข-จรจัด” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ว่า ปัจจุบันปัญหาสุนัขจรจัดในสังคมไทย นับวันจะเป็นปัญหาที่ รุนแรงมากขึ้น ส่วนราชการและภาคเอกชนหลายแห่ง ได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด โดยมุ่ง เน้น ที่การควบคุมประชากรของสุนัขจรจัด ไม่ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่ได้มีการกระตุ้นสำนึกที่ดีของ ผู้เลี้ยงสุนัขในการรู้รักและเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี เพราะสุนัขจรจัดที่พบเห็นมากขึ้นทุกวัน มิได้เกิด จาการผสมพันธุ์กันแล้วออกลูกมาเท่านั้น แต่ยังมีสุนัขบ้านที่เคยน่ารัก แต่เมื่อก่อความรำคาญและความ น่ารัก ลดน้อยลงก็ถูกเจ้าของนำมาทิ้งให้เป็นสุนัขจรจัดเป็นภาระต่อสังคมส่วนรวม
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ที่ประสบกับปัญหาสุนัขจรจัด เนื่องจากประชาชนโดยทั่วไป ถึงจะรักและสงสาร สุนัขจรจัดที่ถูกทอดทิ้ง แต่ไม่สามารถรับเลี้ยงได้ ก็มักคิดว่าสถานที่เลี้ยงสุนัขที่ดีที่สุด คงจะหนีไม่พ้นที่ วัด หรือสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น 1 ในจำนวนนั้น เมื่อสุนัขถูกนำมาทิ้งก็เกิดเป็นสุนัขจรจัด ผสมพันธุ์ ออกลูกกันมากมาย จากยอดสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2547 พบว่า มีสุนัขที่อาศัยอยู่ที่คณะ สำนัก สถาบัน โรงอาหารกลาง เป็นจำนวนถึง 267 ตัว รวมกับสุนัขที่ถูกควบคุมอยู่ในโรงเลี้ยงของโครงการควบคุมสุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกจำนวน 122 ตัว รวมเป็น 389 ตัว ซึ่งนับเป็นภาระของมหาวิทยาลัย ที่จำเป็นต้องหาทางแก้ไข และป้องกันการทิ้งสุนัขในบริเวณของมหาวิทยาลัยต่อไป
     การจัดงานวันเกษตร ฯ รวมใจ หาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รู้สึกสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนัขพันธุ์ไทย พันทางเชื่อฟังคำสั่ง กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก กระทรวงกลาโหม สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมสร้างสรรค์สุนัขพันธุ์ไทย และและบริษัท เอฟเฟ็ม ไทยแลนด์ อิงค์ ผู้ผลิตอาหารและขนมขบเคี้ยวสำหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้เครื่องหมายการค้า เพดดิกรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้น ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้เลี้ยงสุนัขได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของ ตนเองในการเลี้ยงสุนัข หยุดทิ้งสุนัข ลดปัญหาสุนัขจรจัดในระยะยาว ตลอดจนให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของสุนัขและหาทางแก้ไขเมื่อสุนัขมีพฤติกรรมและนิสัยที่ไม่ดี เพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ฯ จะหาบ้านหลังใหม่ให้สุนัขจรจัดที่ได้รับการฝึกแล้ว จำนวน 50 ตัว ภายในวันที่ 30 กันยายน 2548
     หลังจากนั้นฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้มอบโล่เกียรติคุณให้หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน ชมวีดิทัศน์และนิทรรศการอีกด้วย งานวันเกษตร ฯ รวมใจหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด ยังมีการประกวดสุนัขพันธุ์ไทย หรือพันทางเชื่อฟังคำสั่ง การเสวนา การบริการฉีควัคซีน ให้คำแนะนำ ตลอดจนการสาธิตการฝึกสุนัขจรจัดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เชื่อฟังอีกด้วย ซึ่งงานจะมีไปถึงวันที่ 20 มีนาคม 2548 สำหรับประชาชนที่ต้องการสุนัขจรจัดที่ได้รับการฝึกแล้วไปเลี้ยงให้นำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

[Back]