0
สิรินธรวัลลี
 
รุ่งทิวาสาธุอนุสรณ์ อำนวยพรปีใหม่ไพศาลสม
จตุพรวิศิษฏ์อิฏฐารมณ์ ล้วนอุดมมงคลดลบันดาล
อายุวัฒน์สิริวัฒน์ธนัตถิ เป็นอาทิธรรมสถิตอธิษฐาน
ขอคุณไตรรัตนะอภิบาล ตลอดกาลปราโมทย์โสตถิ เต

ดอก ดวงงามชื่นช้อย มาลี
สิริน- อัครราชกุมารี รุ่งแล้ว
ธร นามแห่งสุดาศรี ไผทแผ่น สยามแฮ
วัลลี นบยุคลบาทแก้ว ไพร่ฟ้าสราญแสน
 
แก้วเจ้าจอม
 
อวยพรศกใหม่ล้ำ ลุเถลิง
พรส่งสุขสำเริง ทั่วหน้า
จตุพรยิ่งดำเกิง เคียงคู่ กายนา
อายุ วรรณ พลังกล้า สุขได้ดังวจี

ดอก ดวงดูเด่นสล้าง สลับสี
แก้ว ก่องงามรุจี เก็จแก้ว
เจ้า เจิดแจ่มใบขจี เสริมส่ง
จอม กระจ่างงามเพริศแพร้ว ส่งพร้อมจตุพร
 
นนทรี
 
พรศรีศกใหม่ล้ำ ลุเถลิง
พรพิรุณเกียรติเถกิง ก่อก้อง
พรเกษตรส่ำสำเริง เย็นฉ่ำ เสมอนา
พรดิถีสุขซร้อง อร่ามเพี้ยงนนทรี

นนทรีงามอร่ามล้ำ เรืองรอง
ชูช่อเทียมเทียบทอง เปล่งเนื้อ
เสาวคนธ์ฟ่องฟูครอง เกษตรถิ่น ทั่วแฮ
ขจรส่งสุขกอปรเกื้อ ก่อให้เกษตรงาม
 
ยี่เข่ง
 
พรใดเปรมปิ่มด้วย แดนธรรม
พรส่งอำนวยนำ ค่ำเช้า
พรใดส่งเสริมสัม- ฤทธิ์ดั่ง ใจแล
พรจตุรพิธเฝ้า สถิตใกล้นิรันดร์กาล

พรรณไม้งาม นามยี่เข่ง
กลีบบานเบ่ง ขาวสะพรั่ง
ยี่เข่งนาม งามเปล่งปลั่ง
เป็นพลัง พรปีใหม่
 
ผักตบชวา
 
ศุภฤกษ์เบิกร่มฟ้า แดนสยาม
ศกใหม่ดิถีงาม เพริศแพร้ว
อวยพรยิ่งพรนาม จตุรพิธ
พรสิ่งสรรพ์เสกแล้ว ผ่องเพี้ยงบุษบง

ดอก  ดวงชูช่อช้อย งามผจง
ผัก ชื่อไทยรวมลง เลิศแล้ว
ตบ ตามแต่งประสงค์ งามยิ่ง
ชวา ชวลิตแผ้ว ส่งร่วมพจีพร
 
ลั่นทม
 
ศรีศรีปีใหม่ล้ำ ศรีวัน
ศรีแห่งมงคลอัน เพริศแพร้ว
ศรีศุภฤกษ์เวียนผัน สราญสู่ เสมอนา
ศรีสวัสดิ์แลเลิศแล้ว อร่ามล้ำเรืองราม

ลั่น นามลือเลิศเรื้อง ลือนาม
ทม ห่อนระทมตาม ชื่อไม้
ลีลา กลีบเกลียวงาม เหลืองคู่ ขาวแล
วดี กลิ่นสุคนธ์ได้ ใหม่ตั้งนามสม
 
กันภัยมหิดล
 
สวัสดี มีสุขล้ำ แรมนาน
วัน ผ่านวนเวียนมาน ชื่นช้อย
ปี แปรเปลี่ยนเวียนวาร สุขห่อน แปรฤๅ
ใหม่ มุ่งสรรค์เสกถ้อย เปี่ยมล้นพรพจี

ดอก ดวงชูแช่มช้อย สลับสี
กัน กลีบสลวยรุจี ปกป้อง
ภัย ผองผ่านไกลวิถี โทษส่ำ สลายแล
มหิดล เกียรติเกริกก้อง เทิดไท้มงคลนาม
 
ชวนชม
 
สวีสดีปีใหม่ล้ำ เวียนถึง
จิตส่งสุขรำพึง เพริศแพร้ว
พรปีใหม่ตราตรึง สถิตคู่ กายนา
เสกแต่สุขเลิศแล้ว ผ่องเพี้ยงชวนชม

ชวนชมชูดอกสล้าง งามสม
งามช่อกลีบกลึงกลม กิ่งก้าน
ใครชมต่างเชยชม กันทั่ว
แดงเด่นดูกลีบสะอ้าน ส่งพร้อมวจีพร
 
แบบฟอร์มสั่งซื้อบัตรอวยพรชุด “ดอกไม้ไทย ใน มก.”

[Home]