ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำปี ๒๕๔๘


ประวัติวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดพระศรีมหาธาตุ เป็นอารามหลวงชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ ๒๔๘๓ ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑๘ ตำบลอนุสาวรีย์(เดิมชื่อตำบลกูบแดง) อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร มีประวัติการก่อสร้างโดยสังเขปดังต่อไปนี้
วัดนี้ได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นที่สำนักสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๘๔ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๔๘๔ ปรากฏตามมาตรา ๓ แห่ง พระราชบัญญัติ พระราชทานวิสุงคามสีมามีเขตกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้กระทำพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๘๕ โดยมีสมเด็จพระวันรัต(เขมจารีเถระ)วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์เป็นประธาน พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๘๑ รูป
เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยและใคร่จะให้แล้วเสร็จทันในงานวันชาติ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๔ สถานที่ที่จะสร้างขึ้น ควรจะสร้างใกล้ๆ กับอนุสาวรีย์หลักสี่
ทั้งนี้มีเหตุผลว่าชาติกับศาสนาเป็นของคู่กัน เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ เพราะศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และกล่อมเกลาอุปนิสัยและน้ำใจประชาชนให้บำเพ็ญตน และเพื่อให้เป็นที่เชิดชูพระบวรพุทธศาสนาคู่กันไปกับเกียรติศักดิ์ของประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบด้วยเป็นเอกฉันท์ให้สร้างวัดขึ้นมาวัดหนึ่งในที่ใกล้อนุสาวรีย์หลักสี่ชื่อว่า"วัดประชาธิปไตย"
ประเทศอินเดียได้มอบพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดพบ ณ มหาสถูปธรรมราชิกะ และเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พร้อมทั้งกิ่งพระศรีมหาโพธิ์กับพระบรมสารีริกธาตุเป็นสิริมงคลแก่วัดที่สร้างใหม่นี้ จึงตกลงตั้งนามวัดว่า "วัดพระศรีมหาธาตุ"
ที่ดินของวัดนี้เป็นผืนเดียวกันรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าติดถนนแจ้งวัฒนะ ทิศใต้ติดที่ดินเอกชนรวมเนื้อที่ทั้งหม่ด ๒๒๖ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๘๓ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา นอกจากนี้ยังมีที่ธรณีสงฆ์เหลือจากที่ตั้งวัด อีก ๑๔๓ ไร่ ๑ งาน ๒๖ ตารางวา
ปัจจุบันวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร มีพระภิกษุและสามเณรดังนี้


พระภิกษุ ๘๗ รูป
สามเณร ๒๖ รูป
รวม ๑๑๓ รูป

โดยแบ่งเป็น
พระราชาคณะ ๔ รูป
พระครูสัญญาบัตร ๑๐ รูป
พระนวกะ ๒๐ รูป
นอกจากนั้นเป็นมหาเปรียญทั้งหมด


โดยมีเจ้าอาวาส อดีต-ปัจจุบัน ๕ รูปดังนี้


๑. ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(ติสฺโส อ้วน แสนทวีสุข)
พ.ศ. ๒๔๘๕ -๒๔๙๙
๒. ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(ธมฺมธโร พิมพ์ แสนทวีสุข)
พ.ศ. ๒๕๐๐ -๒๕๑๗
๓. ท่านเจ้าประคุณพระเทพสุเมธี
(วิมลโล แสวง วิเศษโกสิน)
พ.ศ. ๒๕๑๘ -๒๕๒๑
๔. ท่านเจ้าประคุณพระเทพรัตนดิลก
(ปภสฺสโร สมัย วงษ์สุด)
พ.ศ. ๒๕๒๒ -๒๕๓๙
๕. ท่านเจ้าประคุณพระเทพญาณกวี
(เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน)


เพื่อสืบทอดประเพณีกฐินกาล และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนพุทธและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมโดยเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ตามกำลังทรัพย์และศรัทธราขออนุโมธนาในผลบุญกุศลที่ได้ร่วมกันปฎิบัติมาเป็นประจำทุกปี จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคาพยาธิ ด้วยอานิสงฆ์แห่งผลบุญนี้เทอญ
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมทำบุญกุศลตามกำลังทรัพย์และจิตศรัทธาได้ดังนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคลากร มก. กรอกแบบฟอร์มพร้อมเงินสด หรือแจ้งความจำนงให้หักเงินเดือน แล้วส่งไปที่ เลขานุการ คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์โครงการ กอง เพื่อรวบรวมนำส่งกองคลังต่อไป
ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป กรองแบบฟอร์มเฉพาะ ช่องเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี ๐๖๙-๒-๓๓๘๓๘-๗ ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(กฐินพระราชทาน) หรือธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.เกษตรศาสตร์ ส่งตรงที่

ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม.๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๒ ๘๑๘๐ โทรสาร ๐ ๒๙๔๒ ๘๑๘๕ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทานผ่านธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โปรดสำเนาใบนำฝาก(Pay in) พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ ให้กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบยอดเงินบริจาคและการจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้กับท่าน
ดาวน์โหลด ใบแจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคเงินสบทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

บริจาคตั้งแต่ ๑๐๐ บาทรับใบอนุโมทนา


กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
เวลา ๑๐.๓๐ น.
อธิการบดีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานเวียนประทักษิณพระเจดีย์ ๓ รอบ
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ถวายภัตาหารเพล
เวลา ๑๓.๓๐ น.
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน.