สระสุวรรณชาด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดง จำนวน 2,131,351 (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)ให้กับทางโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อสร้างสระว่ายน้ำสำหรับการรักษาแบบธาราบำบัด ให้สุนัขที่ป่วยด้วยโรคข้อกระดูกและโรคระบบประสาท ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อสระว่ายน้ำว่า “สระสุวรรณชาด”

สระว่ายน้ำ “สุวรรณชาด” แบ่งโครงสร้างเป็นสองส่วน คือ ส่วนสระว่ายน้ำ ขนาด 15.35 เมตร X 3.80 เมตร มีความลึก 1.50 เมตร สำหรับสุนัขทั่วไปที่ต้องการออกกำลังกาย และส่วนสระกายภาพบำบัด ขนาด 2.35 เมตร X 3.8 เมตร ลึก 1.50 เมตร ส่วนนี้ จะประกอบไปด้วย หัวพ่นฟองอากาศ จำนวน 4 หัว เพื่อให้เกิดการนวดตามกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและกระตุ้นระบบประสาทที่มีปัญหา โดยมีรอกที่ใช้ในการพยุงตัวสัตว์ป่วย ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่วนนี้สำหรับสุนัขที่เป็นโรคข้อตะโพกหลวม โรคกระดูก หรือสุนัขที่เป็นอัมพฤกษ อัมพาต เป็นต้น
 
[Back]