สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการในเรื่องของวิวัฒนาการและวัฒนธรรมการเกษตร และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2538 และทรงเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2540 ด้านหน้าของกลุ่มอาคารปรากฏเห็นบุษบกมาลา ประดิษฐานพระนามาภิไธยย่อ “สธ.” เครื่องหมายแห่งสิริมงคลอันสูงสุดซึ่งมีความสง่างามอย่างยิ่ง ภายในกลุ่มอาคารประกอบด้วยโรงละครประเสริฐ ณ นคร ขนาดความจุ 500 ที่นั่ง เวทีแสดงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์แสงสีเสียง นอกจากนี้ยังมีศูนย์ข้อมูล ห้องโถงสำหรับแสดงนิทรรศการชั่วคราวอีกด้วย
 
[Back]