นนทรีทรงปลูก
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นนนทรีจำนวน 9 ต้น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุม มก. และพระราชทานต้นนนทรีเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2506 เวลา 15.30 น.

หลังจากนั้นได้มีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จฯ มาทอดพระเนตรเยี่ยมต้นนนทรีที่ทรงปลูก และทรงดนตรีร่วมกับวง อ.ส. และวงดนตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกหลายครั้ง คือวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2507 วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2508 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2510 วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2511 วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2512 วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2514 วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2514 และวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515 ตามลำดับ

ต้นนนทรีทั้ง 9 ต้น ได้สร้างความเป็นสง่าราศี เป็นขวัญกำลังใจ เป็นจิตวิญญาณและให้ความร่มเย็นแก่เหล่าลูกนนทรีมาโดยตลอด ปัจจุบันนนทรีทั้ง 9 ต้นเจริญเติบโตเป็นไม้ใหญ่เต็มวัย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 53 เซนติเมตร มีความสูงเฉลี่ย 15 เมตร มีพื้นที่เรือนยอดปกคลุม 123 ตารางเมตรต่อต้น หรือพื้นที่เรือนยอดรวม 1,108 ตารางเมตร ด้วยต้องยืนตระหง่านฝ่าร้อนฝ่าฝนและหนาวมาเป็นระยะเวลายาวนาน ย่อมถูกโรคภัยเบียดเบียน มหาวิทยาลัยได้เฝ้าดูแลต้นนนทรีทั้ง 9 ต้น ด้วยความใส่ใจมาตลอด พร้อมทั้งทำศัลยกรรมตกแต่งปิดโพรงภายในจากการทำลายของโรคอย่างถูกวิธี เพื่อให้นนทรีทั้ง 9 ต้น ดำรงความเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป
 
[Back]