หอประวัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นอาคารสองชั้น เดิมมีชื่อเรียกว่าตึกสัตวบาลเนื่องจากชั้นบนเป็นห้องสอนวิชาสัตวบาล บ้างก็เรียกตึกเคมีเพราะ ชั้นล่างสอนวิชาเคมี หรืออีกชื่อหนึ่งคือตึกขาวเพราะอาคารภายนอกทาสีขาว อาคารแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2493 ณ ห้องโถงชั้นบนด้านทิศตะวันตก ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ใช้เป็นที่ทำการของหอประวัติ 60 ปี มก.
 
[Back]