อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2528 สามารถจุได้ประมาณ 3,000 ที่นั่ง เดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬา ปัจจุบันเป็นอาคารสำหรับ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โครงการส่งเสริมความสามรถพิเศษภาคฤดุร้อน โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต ฯลฯ รวมทั้งยังเป็นสถานที่จำหน่ายและ รับสมัครการสอบวัดความรู้ เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย
 
[Back]